Reader Comments

Choroby Przywiezione Z Europy Spowodowały Śmierć Indian

by Clement Goodrich (2019-09-09)


Choroba wieńcowa (inaczej choroba niedokrwienna serca ) to schorzenie znane już od zarania dziejów. Śmierć nie jest końcem istnienia, lecz końcem jednego etapu rozwoju i początkiem drugiego (reinkarnacja jest FAKTEM i jest na nią mnóstwo NIEZBITYCH dowodów, ale z nikim nie będę się to kłócić ani nikomu nie dostarczę w zębach dowodów, bo nie jestem psem aportującym; chcesz dowodów, to sam ich sobie poszukaj; samodzielne poszukiwania są bardzo kształcące).
Mutacje genu ASPA doprowadzą zatem do nieprawidłowego produkowania aspartoacylazy i zaburzeń w rozpadzie kwasu NAA. W przypadku postaci noworodkowo-niemowlęcej dochodzi do gromadzenia się dużej ilości kwasu NAA w mózgu - zwłaszcza w podkorowych włóknach U i astrocytach Alzheimera typu 2 w isocie szarej. Kwas N-acetyl-L-asparginowy gromadzi się także w płynie mózgowo-rdzeniowym, osoczu krwi i moczu. W postaci młodzieńczej choroby akumullacja kwasu NAA jest mniejsza. Nadmiar kwasu NAA w mózgu doprowadza do wystąpienia objawów choroby Canavan.
Zalecane formy terapii to usunięcie guzków poprzez interwencję chirurgiczną (UWAGA: nerwiakowłókniaki mogą silnie krwawić!), korekcja skoliozy (ćwiczenia, gorsety, operacja). W leczeniu zmian nowotworowych - radio i chemioterapię oraz chirurgiczne usunięcie guzów. Napady padaczkowe powinny być opanowywane indywidualnie dobranymi lekami. Zmiany w zachowaniu, wymagają konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej.
Innymi neurologicznymi objawami mogą być napady padaczkowe i neuralgia nerwu IX. Ze strony psychiki mogą jeszcze wystąpić: depresje, myśli samobójcze, dezorientacja, spowolnienie psychoruchowe, psychozy, bezsenność, wczesne budzenie się, płytki sen. Ważnymi zaburzeniami obserwowanymi w przypadku IBGC są zaburzenia neurokognitywne obejmujące: obniżenie pojemności pamięci świeżej, koncentracji uwagi oraz umiejętności tworzenia pojęć abstrakcyjnych.
Zatory tętnic wieńcowych − zamknięcie naczynia wieńcowego materiałem innym niż ten pochodzący z blaszki miażdżycowej. Jest to spowodowane najczęściej uogólnionym zakażeniem bakteryjnym z obecnością bakterii we krwi, infekcyjnym zapaleniem wsierdzia , obecnością skrzepliny w lewym przedsionku lub lewej komorze serca , a także na powierzchni cewników wprowadzanych do serca (jako powikłanie w trakcie leczenia rolnictwo intensywne i ekstensywne zabiegów diagnostycznych), sztucznych zastawek serca.