Reader Comments

آموزشگاه فنی برق بهترین آموزشگاه برق و الکترونیک

by fonoon bargh (2020-01-21)


آموزشگاه فنی برق به عنوان بهترین آموزشگاه برق و الکترونیک همه ساله دوره های متعددی را برگزار می نماید بخشی از این دوره ها عبارتند از: دوره آموزش تعمیرات موبایل، آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی، آموزش تعمیرات لوازم خانگی